top of page

ייעוץ זוגיזוגיות הינה מפגש של שניים. כל אחד מבני הזוג מביא לזוגיות את עברו, תקוותיו, רצונותיו וכאביו. אין זה מפתיע כי זוגות רבים חווים קשיים במהלך הדרך. לעיתים הקשיים הם תוצאה של חיים משותפים עמוסים, של "קצר" בתקשורת, של ניתוק רגשי וריחוק, של שינוי שעבר אחד מבני הזוג ועוד. כך, למרות הקרבה, זוגות רבים מתקשים לדבר באופן פתוח ופורה על נושאים "קשים" ומרגישים כי בן הזוג אינו מבין אותם כמו שצריך, הינו ביקורתי וכו'.

בייעוץ הזוגי, המטרה הראשונה הינה ליצור תקשורת כנה, לא שיפוטית ופתוחה. היועץ הזוגי מסייע לבני הזוג להקשיב זו לזה, לאסוף ולסדר את הדברים ו"לתרגם" בשעת הצורך. מטרת הפגישות לאפשר ביטוי כנה ואמיתי דרכו יוכלו בני הזוג להכיר זו את זה כמו גם את עצמם. בנוסף מסכימים על מטרות משותפות, מתבוננים בגורמים המקדמים והמעכבים בתוך הקשר, ומרחיבים את מגוון דרכי ההתמודדות עם קונפליקטים וחוסר הסכמה.

טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בבאר שבע, טיפול פסיכולוגי בסקייפ
bottom of page