top of page

 

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) מבוסס על השילוב של טיפול התנהגותי וטיפול קוגניטיבי. בהיבט הקוגניטיבי עובדים על המחשבות ועל שינוי שלהן כך שתהיינה יותר אדפטיביות ומציאותיות. בהיבט ההתנהגותי עובדים על שינוי דפוסי התנהגות, למידה ותרגול של התנהגויות חדשות והפסקת התנהגויות הפוגעות באדם.

CBT מתמקד בהווה- בקשיים הנוכחיים, במצוקות הפוגעות באיכות החיים ובמחשבות וההתנהגויות המשמרות אותן. ההתייחסות להיסטוריה של האדם הינה ממוקדת יותר להפרעה ולסיבת הפנייה מאשר בטיפול פסיכודינאמי. זהו טיפול קצר מועד אשר שם למטרה שינוי ממוקד ועכשווי יותר מאשר הבנה ומתן פרשנות.

מהלך הטיפול עצמו מובנה באופן יחסי ודורש שיתוף פעולה אקטיבי של המטופל. בשלב הראשון המטופל והמטפל מגדירים את הקושי של המטופל- ממפים סיטואציות בהן הקשיים קיימים, את דפוסי הפעולה והמחשבה של המטופל אשר פוגעים בו ומטרה ריאלית לטיפול. בשלב הבא, המטפל והמטופל מנסים לשנות את דפוסי החשיבה והפעולה האלו- דרך אתגור המחשבות, בחינה שלהן, למידה של דרכי התנהגות חדשות וחשיפה למצבים מהם המטופל נמנע. שלב זה נעשה באופן הדרגתי המותאם למטופל באופן אישי. בשלב האחרון ישנה עבודה על הטמעת הכלים החדשים, חשיבה קדימה על מצבים נוספים אשר עלולים לצוץ ועל ההתמודדות העתידית של המטופל. המטרה לבסוף היא לא רק לשנות את הקושי בהווה אלא לצייד את המטופל בכלים אשר יסייעו לו בהתמודדויות נוספות בעתיד.

 

 

טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בסקייפ
טיפול פסיכולוגי בבאר שבע, טיפול פסיכולוגי בסקייפ
bottom of page